BestLiks - תקנון האתר
תיאום פגישת הדרכה
תיאום פגישת הדרכה

מתקשים לעבוד עם המערכת? תאמו פגישת הדרכה עכשיו ונשמח לעזור ולענות על הכל

אנחנו זמינים בשבילך בכל הערוצים הבאים
אנחנו זמינים בשבילך בכל הערוצים הבאים:
טופס מקוון

טופס מקוון

ווטסאפ

ווטסאפ

אימייל

אימייל

טלפון

טלפון

עגלת הקניות

תקנון אתר BestLinks

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט https://shop.bestlinks.co.il/ (להלן: ״המערכת״) שפותח ומופעל ע"י חברת ירדן שי אחזקות בע"מ ח.פ. 516628021, מרחוב קומבה 10, חדרה (להלן: "החברה") משמש כחנות מקוונת לרכישת מבחר קישורים, מאמרי יח"צ, כתיבת תוכן ומבחר שירותים נוספים. וכן לצורך מתן מידע אודות המוצרים ומידע אודות שירותים שונים הניתנים על ידי החברה.
  2. הוראות תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו (להלן: ״המשתמש״ / ״הלקוח״) והם יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר. מאחר שתנאי שימוש ומכר אלה מהווים הסכם מחייב בין המשתמשים לבין החברה, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש והמכר במלואם בעיון. הגלישה והשימוש באתר תהווה הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים הכלולים בתנאי השימוש והמכר והרכישה באתר. אם המשתמש אינו מסכים עם התנאים האלה, הינו מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.
  3. זמינות המידע, התכנים והמוצרים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות התקנון.
  5. החלוקה בתקנון לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשתמע.
  6. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  8. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
  9. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 2. שימוש במערכת
  1. שירותי החברה יסופקו בהתאם להזמנת המשתמש, החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע במערכת בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  2. משתמש הרוכש בשם מישהו אחר או חברה, מאשר שיש לו את ההרשאות הנדרשות לעשות זאת. המשתמש מסכים כי האדם או החברה אשר מייצג יצייתו לתנאי השימוש והמכירה כאילו היו קשורים ישירות לאתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם.
 3. הגבלות השימוש במערכת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש במערכת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם המשתמש עוסק בפעילויות לא חוקיות או מפר דרישות חוקיות כלשהן.
  2. אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש.
  3. אם פעולות המשתמש או רשלנותו של המשתמש יגרמו נזק לחברה, לשותפיה, לצדדים שלישיים, למשתמשים אחרים באתר, או לשבש את תפקודו התקין של האתר.
  4. הוראות סעיף 3 יחולו על שירותי החברה המסופקים בצורה ישירה או באמצעות ספקים חיצוניים אשר עובדת איתם בשיתוף פעולה.
 4. רכישת מוצרים באתר- תנאים כלליים
  1. לביצוע הזמנה באתר, על המשתמש להיות תושב ישראל חוקי מגיל 18 ומעלה במועד ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, למכירת מוצרים, או לבטל עסקאות/הזמנות אם הלקוח מתחת לגיל 18.
  2. רכישת שירות כלשהו מהאתר כפופה לתנאים הבאים: (1) המוצר קיים במלאי, (2) תשלום בגין השירות הנבחר. ייתכן שיידרשו פרטים או מסמכים נוספים, ונציג החברה עשוי ליצור קשר טלפוני עם המשתמש לבירור העסקה.
  3. כל הזמנת מוצר כפופה לאישור החברה. החברה רשאית לאשר, לדחות או להגביל הזמנות על סמך שיקול דעת סביר, לדוגמא אישור עסקה בכרטיס אשראי או זמינות המוצר. במקרה של דחיית הזמנה או חלק ממנה, תקבל הודעה בדוא"ל, והחברה תנפיק זיכוי כקרדיט לשימוש הבא על משתמש הלקוח במערכת. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית לחברה, אשר תדאג לברור המקרה.
  4. אם אתה משתמש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי, עליך לקבל הסכמה מלאה מבעל הכרטיס. ידוע לך כי הנך האחראי הבלעדי לכל תביעה מצד בעל הכרטיס או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש שלך בכרטיס האשראי, וכי יהיה עליך לשפות את החברה באופן מידי.
 5. אחריות וכללי פרסום
  1. הלקוח נדרש לספק קרדיט עבור כל תוכן צילום או ווידאו אשר ישלח. אי מתן או מתן קרדיט לא מדויק עבור תוכן כזה יהיה באחריות הלקוח.
  2. בטרם שליחת התכנים לפרסום על הלקוח לעבור התוכן ולוודא כי אין טעויות לוודא כי אכן הוכנסו הקישורים הנדרשים וכי הפרסום עומד בהוראות תנאי האתר המפרסם.
  3. אי עמידה בתנאי האתר המפרסם עשויה לגרום לאי פרסום הכתבה ואי קבלת החזר כספים, באחריות הלקוח לוודא כי תוכן הפרסום עומד בתנאי האתר המפרסם כמפורט בקטלוג האתרים במערכת.
  4. חל איסור מוחלט לפרסם מוצרי עישון, שירותי מין, הימורים או כל מוצר או שירות אחר האסורים על פי חוק.
  5. אין לפרסם מאמרים הקשורים ל"ניהול מוניטין" הנוגעים לאנשים שהורשעו, נמצאים בחקירה או עומדים בפני הליך פלילי.
  6. כל נזק או תביעה הנובעים מתכנים שהוגשו על ידי הלקוח הינם באחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח מסכים לפצות את החברה בגין כל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו לחברה ו/או לפלטפורמות הפרסום.
  7. במקרה של תביעה משפטית, החברה תודיע ללקוח על התביעה. במידה והלקוח לא ישתף פעולה בהליך המשפטי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן לפשרה, והלקוח יהיה אחראי להשיב לחברה את כל ההוצאות הנלוות.
  8. האתר אינו נושא באחריות למדיניות הפרסום של מנועי החיפוש הנוגעים למאמרים המתפרסמים באמצעות שירותינו. הלקוח מודע כי החברה אינה נושאת באחריות לתוצאות או להשלכות של פרסומי המאמרים.
  9. במידה ויחולו תיקונים כלשהם במדיניות מנועי החיפוש בנוגע לפרסום תוכן מקודם, החברה שומרת לעצמה את הזכות ליישם את השינויים הנדרשים בהתאם להנחיית מנועי החיפוש. הדבר עשוי לכלול הסרת קישורים גם בתוך תקופת האחריות, אשר בגינה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי.
  10. הפרטים הנמסרים לגבי אתרי האינטרנט לפרסום (כגון ותק, סטטיסטיקת תנועה וכדומה) הינם באחריות בעלי האתר ומיועדים לעיון כללי בלבד. החברה אינה מתחייבת לדיוק מידע זה וממליצה לוודא את נכונותו באופן עצמאי.
  11. הלקוח מכיר כי ברכישת שירותים בהם החברה מתפקדת כמתווך, הפיצוי המרבי לו זכאי הלקוח מוגבל לעלויות הפרסום השנויות במחלוקת בלבד.
 6. תהליך הזמנה ותשלום
  1. הזמנת שירותים תתבצע דרך הפלטפורמה המקוונת על ידי בחירת המוצרים הרצויים מתוך קטלוג המוצרים והוספתם לעגלת הקניות. עם השלמת בחירת המוצר, המשתמש ימשיך לתהליך התשלום כדי לעיין בפרטי ההזמנה שלהם, לספק את המידע הדרוש ולאשר את הרכישה.
  2. על המשתמש ליצור חשבון במערכת, תוך מתן פרטי התקשרות מדויקים ומלאים לצורכי עיבוד הזמנות ותקשורת.
  3. התשלום עבור השירותים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, העברת בנקאית, באמצעות מערכת להעברת כספים מסוג פייפאל וביט. המשתמש אחראי לספק פרטי תשלום תקפים ולהבטיח עיבוד עסקה מוצלח.
  4. החברה תקבל הזמנות לאחר ביצוע תשלום מלא אודות ההזמנה. המשתמש מכיר כי התשלום הוא תנאי למימוש ההזמנה.
  5. לאחר ביצוע התשלום הלקוח יקבל למייל את אישור ההזמנה ואת חשבונית המס. באחריות המשתמש לעיין באישור ההזמנה לצורך דיוק וליצור קשר עם תמיכת הלקוחות אם מתגלים אי התאמות.
  6. הזמנה או הצעת מחיר שלא שולמה תהא תקפה למשך 10 ימי עסקים.
 7. ביטול או שינוי הזמנה
  1. המשתמש רשאי לבקש ביטולי הזמנות או שינויים בפרק זמן סביר מרגע תשלום ההזמנה. שינויים בהזמנות לאחר תשלום עשויים להתבצע רק בהתאם לסטטוס אספקת המוצרים והיתכנות תפעולית. מוצרים ושירותים שסופקו לא יהיו ניתנים לביטול ושינוי, לכן באחריות הלקוח לוודא היטב את ההזמנה.
  2. עדכון ושינוי תוכן וכתבות יהא בכפוף לאישור החברה. אין החברה חייבת לעדכן ולשנות תכנים לאחר שאושרו ע״י הלקוח ולא תהא ללקוח כל טענה בעניין זה.
 8. אספקת השירותים
  1. החברה תעשה ככל שביכולתה כדי לפרסם את התכנים בהקדם עם זאת, נסיבות בלתי צפויות כגון מזג אוויר סוער, בעיות טכניות או אירועי כוח עליון אחרים עלולים לגרום לעיכובים.
  2. החברה תשאף להשלים את פעולות הפרסום בתוך פרק זמן סביר, תוך התחשבות בזמני כתיבת מאמרים, עבודה מול ספקים חיצוניים וכל גורם חיצוני שעלול להשפיע על תהליך האספקה.
  3. פרסום תכנים באתרים חיצוניים (שאינם בבעלות החברה) יהא בכפוף לזמני האספקה באותם האתרים. ללקוח לא יהיו טענות בעניין זמני אספקה אלה כנגד החברה.
  4. לקוחות מוזמנים לדווח על כל חשש או בעיה הקשורה לזמני אספקה למחלקת שירות הלקוחות של ספקית האינטרנט לפתרון מהיר"

 

 

אנו מבטיחים להשאיר את הכתבות שנה מיום הפרסום – 95% מהאתרים לא מוחקים את הכתבות כלל אבל ההתחייבות היא לשנה

אין האתר יכול לערוב ולהיות אחראי והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מאנשי המקצוע העובדים בשיתוף פעולה עם האתר ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין אנשי המקצוע.

2 בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

כל מי שמשאיר פרטים באתר מאשר קבלת תוכן פרסומי מאיתנו

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

הפרסומים לא יכילו לשון הרע ומפרסם הכתבה יהיה האחראי הבלעדי על הפרסום ועל ההשלכות והנזקים

כל פרסום על אחריות מזמין הפרסום בלבד והוא יהיה חייב לפצות את קבוצת ירדן והאתר BESTLINK ולשלם על כל הוצאה שתגרם לנו או לאתר בו פורסמה הכתבה , כל תביעה על שימוש בתמונה לא חוקית ששלח הלקוח תועבר ללקוח שולח התמונה.

ציוני UR DR ו Referring domains המוצגים באתר נלקחים מאתר חברת AHREFS – הציונים המפורסמים לא מחייבים את האתר ויכולים להשתנות הנהלת האתר מעדכנת את הציונים פעם בשנה ויש אפשרות שהציונים ישתנו יעלו וירדו מבלי שיעודכנו באתר ועל הלקוח האחריות לבדוק את הציונים לפני רכישה.

האתרים לרוב משאירים את הכתבות בארכיון להרבה שנים ההתחייבות החוזית היא לשנה מיום פרסום הכתבה

אנו לא נהיה אחראיים על כל נזק שייגרם למפרסם הכתבות באתרים, בכל מקרה של מחיקת קישורים על ידי האתר לא יקבל מפרסם המאמר כל זיכוי.

אנו לא נהיה אחראיים לתוצאות של פרסום הכתבות, ידוע למזמין הכתבות כי אנו רק גוף המקשר בין מפרסם הכתבה לאתר המפרסם, ללא נהיה אחראיים לכל נזק שייגרם למפרסם.

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר

ידוע למפרסם באתרים שאנו מציעים פרסום בהם לרבות תמונות טקסט וכו שמוגנות בזכויות יוצרים יפורסמו באתרים ללא תמורה, יש לשלוח תמונות עם רישיון בלבד

מחירונים המפורסמים באתר

כחלק מן השירות המסופק על ידי האתר לגולשים בו, מפרסם האתר מחירון לשירותים שונים של בעלי מקצוע אשר שוקללו על ידו בהתאם לנתונים שהתקבלו מלקוחות ומבעלי מקצו.

מובהר, כי מחירונים אלה ניתנים כשירות בלבד ואינם מחייבים אף אחד מבעלי המקצוע או מהמפרסמים באתר. שימוש ו/או הסתמכות על מחירונים אלה הינם באחריות המשתמש בלבד.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר

כלי נגישות